loader-logo

GEBEURT ER NOG IETS MET DAT UVA-REFERENDUM UIT 2016?

Misschien herinner je het je nog: het Referendum over Democratisering en Decentralisering (D&D) dat in 2016 werd afgenomen door de UvA onder al haar studenten en werknemers. Over de resultaten hiervan heeft de Commissie D&D een rapport geschreven en geadviseerd om onder andere een ‘Senaat-nieuwe stijl’ op te richten en een charter op te stellen met breedgedragen richtingsvisie voor de gehele UvA. Dit deliberatieve forum zou zich richten op wat onze universiteit als publieke instelling in de samenleving is en wil zijn.

Hiermee is het de bedoeling geen taken of procedurele functie van al bestaande, beleidsvormende of controlerende, structuren over te nemen. Met de uiteindelijke naam ‘Universiteitsforum’, zou een forum moeten ontstaan dat vorm geeft aan de intellectuele discussie over universitaire waarden, de strategische koers en de verdere toekomst van de universiteit als geheel. De bedoeling is dat de resultaten van de bijeenkomsten door het College van Bestuur (CvB) en de decanen (per faculteit) worden gebruikt voor de ontwikkeling van strategieën en lange-termijnplannen, die daarna met de vaste adviescommissies en medezeggenschap worden besproken. Om buiten de normale ‘bubbel’ te treden van mensen die over onderwijs en de universiteit praat, is hierbij besloten naast de CvB-leden en decanen, per faculteit medewerkers en studenten op basis van loting uit te nodigen.

Er is een trial gestart met dit nieuwe Universiteitsforum, waarvan donderdag 25 januari de eerste bijeenkomst plaatsvond. Alex Moret, Commissaris Extern van Congo’s 98ste bestuur, was hierbij aanwezig als één van de ingelote studenten van onze faculteit. Bij deze bijeenkomst werd voornamelijk gesproken over het op te stellen charter. Dit gebeurde in kleine groepjes, waarbij de dag met een plenaire start begon en afsloot met presentaties aan het geheel vanuit elk groepje over de resultaten van hun discussies.

Voor meer informatie over deze eerste bijeenkomst kun je naar de volgende UvA-pagina.

De zittingen zijn daarnaast openbaar, dus voor iedereen bij te wonen (de volgende is op donderdag 24 mei). Daarnaast wordt input vanuit studenten op bijvoorbeeld de resultaten, maar ook op de volgende agenda gewaardeerd via denkmee.uva.nl/


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *