loader-logo

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Congo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Congo en consument.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of evenementsvoorwaarden zijn zal dat op de verkooppagina van het product of evenement worden genoemd, hiermee dient de consument ook akkoord te gaan.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Bij wijziging van deze algemene voorwaarden zal dat altijd met de leden gecommuniceerd worden

Artikel 2: Evenementen:

 • Op het evenement kunnen er door Congo foto’s gemaakt worden en op de website worden geplaatst. Wil je liever niet dat er een foto op de website komt? Mail dan naar info@congo.eu en dan wordt de foto eraf gehaald.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 • Betaling door consument dient direct bij aankoop te worden gedaan van het product, de dienst of tickets voor een evenement.
 • Na betaling zal er een bevestiging van de bevestiging gestuurd worden naar de opgegeven contactgegevens door consument.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Congo te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft Congo behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de gemaakte redelijke kosten tot verhaal in rekening te brengen.

Artikel 4: Het aanbod

 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Congo kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
  • De prijs inclusief belastingen.
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht ( dit staat alleen vermeld als het herroepingsrecht niet van toepassing is, in alle andere gevallen is dit dus wel zo)
  • De wijze van betaling.
  • Optioneel: beschikbare maten en versies van producten.

Artikel 5: Leveringsvoorwaarden

 • Producten, zoals merchandise, worden niet bezorgd, maar kunnen opgehaald worden op het bezoekadres van de vereniging.
 • Voor alle merchandise-producten geldt een (maximale) leveringstermijn van 30 dagen.
 • Tickets voor evenementen zullen na ontvangen betaling door Congo opgestuurd worden naar de verstrekte contactgegevens van consument.

Artikel 6: Herroepingsrecht bij kopen van producten

 • Bij aankoop van merchandise-producten heeft de consument de mogelijkheid deze volledig, in originele verpakking en onbeschadigd te retourneren. De consument moet binnen 14 dagen aangeven het product te willen retourneren. Deze termijn gaat voor goederen in zodra het product in ontvangst is genomen.
 • Bovenstaande voorwaarden onder herroepingsrecht zijn niet van toepassing bij het kopen van tickets voor evenementen, slechts voor merchandise-producten. 

Artikel 7: Herroepingsrecht bij het kopen van tickets voor evenementen

 • Onderstaande voorwaarden onder herroepingsrecht zijn niet van toepassing bij het kopen van (merchandise-)producten, slechts voor tickets voor evenementen.
 • Er is een uitzondering op het herroepingsrecht voor tickets voor evenementen volgens artikel 9. Consument heeft in geen geval het recht om een ticket te retourneren, op te zeggen of kosten hiervoor te verhalen op de Congo.
 • Na aankoop van een ticket is Congo in geen geval verplicht tot het terugnemen van aangeschafte tickets of het ondersteunen van de consument bij eventuele doorverkoop van tickets door consument.
 • Bij doorverkoop door consument, zonder expliciete berichtgeving aan Congo van de nieuwe consument, kan Congo niet garanderen dat er toegang wordt verschaft aan de nieuwe consument bij een evenement.

Artikel 8: Kosten in geval van herroeping

 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Congo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retournering, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Congo. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 9: Uitsluiting herroepingsrecht

 • Congo kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, dit is slecht mogelijk voor producten:
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Congo geen invloed heeft;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Congo kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor alle aangeschafte tickets voor evenementen.

Artikel 10: Conformiteit en garantie

 • Congo staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Congo er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 60 dagen na ontdekking  aan Congo schriftelijk te worden gemeld. Retournering van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 11: Levering en uitvoering

 • Alle levertermijnen van producten op de website van Congo zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, is Congo niet verplicht zich in te spannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Daarentegen zal Congo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat het voor Congo bekend is dat het product niet leverbaar is, terugbetalen.