loader-logo

Geen verhuisplannen psychobiologie

Geen verhuisplannen Psychobiologie

Op 3 oktober 2016 presenteerde Jan de Boer, directeur Onderwijs, op het faculteitscolloquium de verhuisplannen. Dit zou het landschap worden van de opleidingen rond 2023. Science Park moet in 2023 een plek zijn voor “Science for Sustainability” en “Fundamentals of Science”. Het nieuw te bouwen gebouw op de Zuidas moet de plek zijn voor “Human Life Science” en “Information Science”.

Concreet zou dit betekenen dat de opleiding Psychobiologie zou verhuizen naar de Zuidas. Sylvia Witteveen, de opleidingscommissie en Congo wisten echter niets van deze plannen af.

Amsterdam Faculty of Science
De plannen leken op de plannen voor Amsterdam Faculty of Science; het masterplan om twee VU en één UvA faculteit te verenigingen in één grote bètafaculteit. Dit plan is eind 2013 weggestemd door de medezeggenschap, maar het zou nog wel mogelijk zijn om per opleiding in te schatten of samenwerking lonend kon zijn. De plannen die door Jan de Boer gepresenteerd werden kan je géén AFS 2.0 noemen, maar konden mogelijk toch ingrijpend zijn voor Congo.

De rol van Congo
Wij als bestuur hebben de afgelopen weken veel overleg gehad over dit scenario. Samen met de Raad van Advies kwamen wij tot de conclusie dat we eerst meer informatie moesten hebben, voor wij een oordeel konden maken over deze verhuisplannen. Deze informatie probeerden wij te verkrijgen door contact met de opleidingsdirecteur, de opleidingscommissie, studentenraad en via informele en formele gesprekken en vergaderingen met het directieteam waar de decaan toe behoort.

Naast Congo ondervindt studievereniging via veel problemen met de verhuizing, omdat zij mogelijk al in 2018 moeten verhuizen. Toen er na lange tijd nog steeds weinig informatie beschikbaar was, hebben Congo en via besloten een brief te sturen naar het College van Bestuur en het directieteam. In deze brief hebben we onze zorgen uiteengezet. Dit waren de opsplitsing van de studieverenigingen, het gebrek aan informatievoorziening, de opsplitsing van de medezeggenschap, de kwaliteit van het onderwijs en het proces van besluitvorming. Daarnaast hebben we gevraagd om nog géén intentieverklaringen te tekenen. Volgens onze informatie moest het College namelijk eind december al beslissen of ze de intentieverklaring wilden tekenen.

Ongeveer drie uur nadat we deze brief afgelopen dinsdag verzonden hadden, kregen we al een reactie van Geert ten Dam, voorzitter van het College. Ze gaf kort aan dat de verhuizing van Psychobiologie niet zou gebeuren, er bij dit soort beslissingen altijd inspraak moest zijn van de studenten, opleiding én onderzoeksgroepen en dat ze graag met ons in gesprek wilde gaan.

 

Het gesprek
Afgelopen donderdagavond kwam Geert ten Dam langs bij de studieverenigingen om uitleg te geven over de verhuisplannen. Deze plannen zijn op te delen in drie brokken. Ten eerste het fysiek bij elkaar brengen van de onderzoeksgroepen en opleidingen van natuurkunde en informatiewetenschappen. Natuurkunde als joint degree en informatiewetenschappen als losse VU en UvA opleidingen op dezelfde locatie.  Ten tweede de komst van SRON (Ruimtevaarttechniek) naar Science Park en ten derde een neurocluster, Amsterdam NeuroScience in een nieuw te bouwen gebouw op de Zuidas.

Mevrouw Ten Dam gaf aan dat het dossier een enorm complex verhaal is en dat daarom de communicatie niet altijd even soepel is verlopen. Het doel is nu om dit dossier eerst te versimpelen, wel het momentum te behouden én alles in samenspraak met de studentenraad, opleiding en onderzoeksinstituten te doen.

Ze verzekerde Congo dat er over de verhuizing van psychobiologie de komende tijd in ieder geval géén beslissingen worden gemaakt, omdat dit nog zo ver in de toekomst ligt en het onduidelijk is of er draagvlak is. Ook over een verhuizing van de Neurowetenschappers, wat onderdeel was van het oorspronkelijke convenant, wordt nu geen beslissing genomen, zo is met de VU recentelijk afgesproken.

In de toekomst
Wij hebben bij Congo geen glazen bol, dus de toekomst kunnen wij niet voorspellen. We hebben de huidige afspraken echter goed gedocumenteerd en zullen een vinger aan de pols blijven houden. Mogelijk keert deze vraag in de toekomst nog terug, maar wij hebben er vertrouwen in dat dit zal gebeuren in inspraak met alle betrokkenen, waaronder Congo. Voor nu hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken!