Medezeggenschap

Het onderwijs kan altijd beter! Als student is het belangrijk om je mening te laten horen, want zo kan de UvA het onderwijs verbeteren. Er zijn verschillende organen waarin studenten invloed hebben op het onderwijs. Deze verschillen onderling nogal in de schaal waarop ze werken. Hieronder vind je een overzicht van de organen, wat ze doen en wie er bij betrokken is.

Commissaris Onderwijs
De Commissaris Onderwijs is lid van het Congo bestuur. Momenteel is Agnes Admiraal de Commissaris Onderwijs. Zij heeft als functie te zorgen dat er een goede communicatie is tussen studenten en de verschillende organen die met het onderwijs bezig zijn. De Commissaris Onderwijs informeert de studenten over wat er in het onderwijs gebeurt en hoe de UvA en de inspraak daarbinnen werkt. Als er problemen optreden tijdens een vak, dan kan de Commissaris Onderwijs proberen daar iets aan te doen. Daarnaast is Agnes binnen Congo ook een logisch aanspreekpunt voor klachten over het onderwijs. De Commissaris Onderwijs is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de faculteit, waardoor hij je van de meest recente informatie kan voorzien.

Contact: onderwijs@congo.eu

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie (OC) is verantwoordelijk voor de evaluatie van het onderwijs. Dit gebeurt onder andere via de evaluatieformulieren van de modules. De OC vergadert één keer per maand. Elke opleiding, zowel biologie, biomedische wetenschappen als psychobiologie, heeft zijn eigen OC. Alle OC’s bestaan voor 50% uit studenten en voor 50% uit docenten. De Opleidingscommissie heeft de volgende taken:

Advies uitbrengen aan de Opleidingsdirecteur over de Onderwijs- en Examenreglement (OER);

  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en Examenreglement;
  • Gevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de Opleidingsdirecteur en/of de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding, bijvoorbeeld:
    – de opbouw van het curriculum
    – de kwaliteit van het onderwijs
    – de studiebegeleiding

Deze commissie is bij het uitstek het orgaan voor studenten om mee te praten over de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.
Heb je vragen, klachten, opmerkingen, suggesties of wil je ook graag meepraten over het onderwijs? Mail dan naar het volgende adres:

Voor OC Psychobiologieocpsb-science@science.uva.nl
Voor OC Biomedische Wetenschappenocbmw-science@science.uva.nl
Voor OC Biologieocbio-science@science.uva.nl

Facultaire Studentenraad
De facultaire studentenraad (FSR) behartigt de belangen van studenten op facultair niveau. Binnen de UvA zijn er zeven FSR’en, dus één voor elke faculteit. De studentenraad van de FNWI bestaat uit 12 studenten die elk jaar in mei door alle studenten van de faculteit gekozen worden. Anders dan de inspraakorganen op opleidingsniveau, heeft de FSR ook een aantal wettelijke bevoegdheden, waardoor ze tijdens onderhandelingen sterker staan. Zo heeft de FSR instemmingsrecht op bepaalde delen van de Onderwijs- en Examenregelementen (OER). Hierin staan alle rechten en plichten van de student. De FSR moet dit ieder jaar goedkeuren, voordat het van kracht mag zijn. De studentenraad vergadert een keer per week. Wil je een keer langskomen, mail dan eventjes naar onderstaand adres. Voor meer informatie kun je op de website kijken.

studentenraad.nl/fnwi
fnwi@studentenraad.nl

Centrale Studentenraad
De Centrale Studentenraad (CSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten aan de Universiteit van Amsterdam. De veertien leden van de Centrale Studentenraad studeren aan de UvA. De helft van hen wordt direct gekozen door de studenten van de UvA; de andere helft wordt afgevaardigd vanuit de facultaire studentenraden. De raad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het studentenstatuut en de afstudeerregeling (de financiële ondersteuning van studenten). Daarnaast brengt de Centrale Studentenraad advies uit over onder andere de begroting en de huisvestingsplannen. Onderwijskwaliteit is een van de belangrijkste onderwerpen waar de CSR aandacht aan besteedt. Voor meer informatie, zie www.studentenraad.nl

Wil jij volgend jaar de belangen van de studenten behartigen in de Facultaire of Centrale Studentenraad? Dat kan! Er zijn verschillende partijen waar je je bij aan kan sluiten, zoals Lief, RedUvA en SLAAFS.

Studentenpolitiek historie Congo

Lijst Congo

Studenten Levenswetenschappen werden vertegenwoordigd in de studentenraden via studentenpartij Lijst Congo. Deze lijst was in februari 2006 opgericht door Congo’s toenmalige Commissaris Onderwijs Jasper Winkel. Jasper, die eerder als raadslid deel had uitgemaakt van de Facultaire Studentenraad der Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FSR-FNWI) vond dat het tijd was dat studenten van biomedische wetenschappen, psychobiologie en biologie zich in één partij bundelden om een eenduidige en sterkere positie in de universiteitspolitiek te verkrijgen. Op deze manier konden problemen binnen onze studies specifieker en structureel aangepakt worden.

Lijst Congo/mei
Sinds 2007 werkt Lijst Congo intensief samen met de UvA brede partijen Lijst Mei. Daarom was de naam veranderd naar Lijst Congo/mei.

Lijst Mei
In 2011 is Lijst Congo opgeheven en heet de partij alleen nog Lijst Mei. Lijst Congo is opgeheven omdat de andere verenigingen toen ook op het Science Park gevestigd waren. Hierdoor was het vreemd om de partij met de naam te verbinden aan een van de verenigingen.

Het 100ste bestuur is van mening dat Congo een neutrale, informerende rol aan moet nemen binnen de studentenpolitiek. Daarom maakt het bestuur geen gebruik van lijstverbindtenissen. Ze willen de informatievoorziening binnen de studentenpolitiek wél faciliteren. Mocht je meer informatie willen, dan kan je de Commissaris Onderwijs altijd een bericht sturen!